ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2560   4  ธ.ค. 2560
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 ตุ...   4  ธ.ค. 2560
ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 4  ธ.ค. 2560
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Port... 21  พ.ย. 2560
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ภาคการเรียนที่ 1/25... 20  ต.ค. 2560
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (กรณีเ... 12  ต.ค. 2560
การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การ... 7  ต.ค. 2560
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 2560 6  ต.ค. 2560