หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

 (Bachelor of Economics Program)

 

  ประวัติหลักสูตร

         หลังจากที่กรมการฝึกหัดครูได้เสนอพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอปรับบทบาทวิทยาลัยครูให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ สนองความต้องการในการพัฒนาสังคม โดยการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาการอื่นทดแทนการลดปริมาณการผลิตครูตามนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 โดยกำหนดให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาสาขาวิชาอื่นตามความต้องการของท้องถิ่น ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เคยผลิตบุคลากรสายครูมาอย่างต่อเนื่อง หันมาเปิดสอนในสายวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกศาสตร์หนึ่ง ​ในการวางรากฐานการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสายวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการพัฒนาการตามลำดับต่อไปนี้ ​พ.ศ. 2528​สถาบันจัดตั้งหน่วยงานรองรับ คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 3 ชั้น 2 พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรสายครูสนองหลักสูตรสายวิชาชีพเป็นการเร่งด่วน ในสาขาวิชาเอกการสหกรณ์ และวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ​พ.ศ. 2529​เปิดหลักสูตรอนุปริญญา วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญาในภายหลัง ​พ.ศ. 2542​เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 ปี ภาคปกติ ​พ.ศ. 2546​เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ 2 ปีหลังอนุปริญญา ​พ.ศ.2550​เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปีภาคปกติ พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อความทันสมัย

  วิสัยทัศน์

          “ผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นให้พัฒนาอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

  ปรัชญา

          “มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง” 

 

  ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย    :  ชื่อเต็ม  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
                       :  ชื่อย่อ  ศ.บ.
    ภาษาอังกฤษ  :  ชื่อเต็ม  Bachelor of Economics
                       :  ชื่อย่อ  B.Econ.

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  131   หน่วยกิต

 โครงสร้างรายวิชาที่ต้องเรียน