คณาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

.


  

อาจารย์วิชิต จรุงสุจริตกุล
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 080-649-3606

 

 

อาจารย์ดำริห์ กูลระวัง
ตำแหน่ง กรรมการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 081-979-8377

 

 

อาจารย์โสภณ ชุมทองโด
ตำแหน่ง 
กรรมการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์  
086-952-6636

 

 

   

ดร.กาญจนพรรณ จรพงศ์
ตำแหน่ง 
กรรมการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 
 081-569-6459

 

อาจารย์นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
ตำแหน่ง 
เลขานุการหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์  086-749-0241

 

 

อาจารย์วรพัฒน์ สายสิญจน์
ตำแหน่ง 
อาจารย์ประจำ
เบอร์โทรศัพท์ 
083-651-3978