นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EVIEWS และ SPSS ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2024 เวลา 13.00 เป็นต้นไป.. 
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย จากธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกวดบทความวิชาการระดับภาคใต้ ..
 ประกาศปิดการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่.
 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช.
 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศงดเรียนการสอนในวันที่ 1-3 ธ.ค. 60