ก.พ.
24

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดสาขาวิชาใหม่

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดสาขาวิชาใหม่

1. การจัดการทั่วไป

2. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การจัดการธุรกิจเกษตร

 

สนใจสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ต.ค.
31

ประชุมอาจารย์ ข้าราชการ

ประชุมอาจารย์-ข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย. (สายวิชาการ)

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธ๊ (อาคาร 19 ชั้น 4)

ระเบียบวาระสำคัญประกอบด้วย
1. การพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555
2. จุดเน้นและเข็มมุ่งของมหาวิทยาลัย ปี 2555
3. โครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
4. โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยด้วย TRENDS Mode
5. โครงการจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที 55
จึงเรียนเชิญอาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสํญญาจ้างทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่ห้องพรหมโยธี

ต.ค.
23

กำหนดการรับขวัญบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการรับขวัญบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการกิจกรรมรับขวัณบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2554

11.00-11.30 น.       บัณฑิตลงทะเบียน

11.30-12.00 น.       คณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

12.00-12.30 น.       อาจารย์มอบของที่ระลึกแก่บัณฑิต

12.30-13.00 น.       บัณฑิตรับประทานอาหารกลางวัน

ต.ค.
23

กำหนดการบัณฑิตสาขาการจัดการ

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จบการศึกษาและบัณฑิตที่เข้าร่วม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

วันนี้ 23 ต.ค.ไปลงทะเบียนรายงานตัวที่กองพัฒฯ มรภ.นครศรีฯ
วันที่ 24-26 ต.ค พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตรฯ บัณฑิตต้องมาฝึกซ้อมทุกวัน
วันที่ 24 ตค. หลักสูตรการจัดการเลี้ยงอาหารกลางวัน บริเวณลานไทร บัณฑิตการจัดการขอให้ มากันทุกคนนะคะบัณฑิตที่เข้าซ้อมฯคณาจารย์การจัดการทุกท่านรอต้อนรับเพื่อแสดงความยินดี
วันที่ 25 ตค. คณะ วจก. เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมแจกของที่ระลึกบัณฑิตทุกหลักสูตร ในบริเวณหน้าคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการทุกท่านรอต้อนรับบัณฑิตเพื่อแสดงความยินดี

 

ต.ค.
06

ประกาศแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2552-2553
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
เริ่มวันที่ : 23 ต.ค. 2554 ถึงวันที่ : 26 ต.ค. 2554
วันที่ เวลา รายละเอียด
23 ต.ค. 2554 08.30 – 16.30 บัณฑิตรายงานตัว รับคู่มือเตรียมบัณฑิต รับชุดครุยวิทยฐานะ ณ กองพัฒนานักศึกษา
24 ต.ค. 2554 08.00 – 21.00 เวลา 08.00-17.00 น. ปฐมนิเทศบัณฑิต ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ฝึกซ้อมรวมสาขา ณ หอประชุมมหาวทยาลัย /ห้องซ้อม
เวลา 18.00-21.00 น. งานเลี้ยงฉลองบัณฑิต
25 ต.ค. 2554 08.00 – 17.00 ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ฝึกซ้อมรวมสาขา ณ หอประชุมมหาวทยาลัย /ห้องซ้อม
26 ต.ค. 2554 08.00 – 17.00 บัณฑิตซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวทยาลัย
29 ต.ค. 2554 - (ภาคบ่าย) บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี