ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

คุณธรรม นำความรู้ สู่การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักประกอบการระดับภูมิภาค และต้นแบบด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  2. การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น