โครงสร้างหน่วยงาน

        สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" รุ่น 4 ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ขึ้น สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน และกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้ทุกคนทุกระดับมีความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือในด้านความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 15.000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)

 

 
 
 
ผศ.สุชาดา การะกรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
     
904 904 904
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อ.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
     
904 904 904
ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและโครงการเครือข่าย
อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
     

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

   

นางกฤตวรรณ สรภัทรนนท์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
   
             
             

นางสุคนธ์ ไชยเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นส.อาภาพร นาคสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นส.กุศลิน กรมแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
 

นส.อัลชลี บ่มไล่
นักวิชาการเงินและบัญชี
             
             

นายธีรวัฒน์ พูลผล
นักวิชาการศึกษา
 

นส.อ่อนอุมา ศรีธรรมศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
 

นส.จารีย์ ไก่แก้ว
นักวิชาการศึกษา
 

นส.กนกวรรณ เจียะรัตน์
นักวิชาการศึกษา
             
             

นายจักรี ยงยืน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 

นายศิลป์ มนต์เลี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นส.กมลรัตน์ แพรกเมือง
เจ้าหน้าที่อาคาร
 

นส.วนิดา ชะนะเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่อาคาร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

คุณธรรม นำความรู้ สู่การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักประกอบการระดับภูมิภาค และต้นแบบด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  2. การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น