หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นศาสตร์ทางการบัญชีและทักษะทางวิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา

วิชาชีพบัญชีเลิศล้า คุณธรรมเป็นหนึ่ง เข้าถึงเทคโนโลยี เป็นที่พึ่งของชุมชน

วิสัยทัศน์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพการบัญชี การพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีค่านิยมใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและปัญญาธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการงานอาชีพ

2. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทยสาหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. ให้บริการทางวิชาการ และประสานเครือข่ายความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ และองค์กรอื่นเพื่อการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันสามารถปฏิบัติหน้าที่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อปวงชนที่สมบูรณ์

4. อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จรรโลงส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

5. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญา พิทักษ์รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมวิทยฐานะอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ มีการส่งเสริมอาจารย์เขียนผลงานวิชาการ และส่งเสริมอาจารย์มีการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบัญชี ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรการบัญชี

2. เพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการหลักสูตร มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารโดยมุ่งเน้นผลงาน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเจที่ชัดเจน มีระบบการประกันคุณภาพ ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมพร้อมรองรับการประเมินผลภายนอก

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทางานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎทุกแห่ง สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรท้องถิ่น ชุมชนประชาชนในการพัฒนาการเรียนการสอนบัญชี การพัฒนาหลักสูตร การให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและท้องถิ่น และสร้างเสริมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

4. เพื่อดำเนินการวิจัย เผยแพร่ และพัฒนา โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการบูรณาการ การดำเนินภารกิจทุกๆ ภารกิจเข้าด้วยกัน (การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนาไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตร การพัฒนางานวิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาบุคลากร (อาจารย์และนักศึกษา) ตลอดจนการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน