หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2559 จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จากนั้นในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนจนถึงปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ต่อจากนั้นในปีการศึกษา 2560 ได้ใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา

                    รักงานบริการ  ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน 

วิสัยทัศน์

                   ปี พ.ศ. 2560  เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการของภูมิภาค

พันธกิจ

                   1.  บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

                   2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ มีใจรักงานบริการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

                   3.  บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   4.  มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น

                   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพการจัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

                   6.  ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                   7.  จัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อบริการวิชาการและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วัตถุประสงค์

                   1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักในงานบริการ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                   2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ

                   3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

                   4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติงานทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล 

                   5.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ