26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. อ.นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานกรรมการ
2. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการและเลขานุการ