26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ประนอม การชะนันท์ กรรมการ
3. อ.มนทิรา สังข์ทอง กรรมการและเลขานุการ