27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจค้าปลีก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. อ.นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการ
3. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

View the embedded image gallery online at:
http://manage.nstru.ac.th/ms/activity/1013#sigProIdb76852a9ff