27 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจค้าปลีก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. อ.นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการ
3. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ กรรมการและเลขานุการ