28 มิ.ย. 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยาการมนุษย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยาการมนุษย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. ดร.ตระกูล จิตวัฒนาการ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการ
3. อ.นีรนุช เนื่องวัง กรรมการและเลขานุการ