1 ก.ค. 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2562

ดาวน์โหลด กระบวนการสหกิจศึกษา 1-2562

 

กระบวนการสหกิจศึกษา 1-2562