2 ก.ค. 2562 กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (การนำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ให้กับกลุ่ม OTOP ตรวจสอบ)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยคณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “นำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ให้กับกลุ่มOTOP ตรวจสอบ” วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวช้างกลาง (เรือนผักกูด) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช