18 ก.ค. 2562 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

        ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ แนวประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเกราะป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ และสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา