18 ก.ค. 2562 กิจกรรมสายใยสานสัมพันธ์ลูกสำเภาทอง ประจำปี 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  เวลา 17.00 - 21.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสายใยสานสัมพันธ์ลูกสำเภาทอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสได้พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี

ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ NSTRU