15-16 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ OTOP

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ OTOP”  ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวช้างกลาง (เรือนผักกูด) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และสามารถตั้งราคาที่มีความเหมาะสมต่อต้นทุนที่ใช้ไป โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 202 คน