31 พ.ค. 2562 กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)การเรียนการสอนและงานวิจัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการจัดการความรู้(KM)การเรียนการสอนและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจพร ชนะกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ