23 ก.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 อาคารพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้

1. รศ.ปราณี เพชรแก้ว (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.นิดา มีสุข (กรรมการ)
3. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ (กรรมการ)
4. อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ (กรรมการ)
5. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง (กรรมการและเลขานุการ)