24 ก.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ เรื่องพิจารณาผลการสอบนักศึกษาภาคปกติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ เรื่องพิจารณาผลการสอบนักศึกษาภาคปกติ ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี