24 ก.ค. 2562 ประชุมทีมงานออมสินยุวพัฒน์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมทีมงานออมสินยุวพัฒน์ ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี