23-25 กรกฎาคม 2562 โครงการเครือข่ายนักศึกษา วจก.5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักศึกษา วจก.5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การปลูผฝังคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีมของนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช