31 ก.ค. 2562 ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษบา อาคารพรหมโยธี