3-4 ส.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา และการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์โสภณ ชุมทองโด นำนักศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา และการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมแผนพัฒนานักศึกษา ให้ความรู้การประกันคุณภาพกับผู้นำนักศึกษา และการรายงานผลกิจกรรมของนักศึกษา ณ วังวาดี รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง