2 ส.ค. 2562 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่ธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการจัดการเรียนการสอนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ อัตลักษณ์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรมสู่ธุรกิจค้าปลีก ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษบา อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ