27 มิ.ย. 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมรับน้องปี 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นักศึกษาปี 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดงานต้อนรับน้องปี 1 อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ ในหลักสูตร