7 ส.ค. 2562 กิจกรรมการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้โจทย์วิจัย 4 แผนใหญ่ ประกอบด้วย แผนอาหารพื้นถิ่น แผนผึ้งโพรง แผน OTOP และแผนเกษตร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ช่วยชี้แนะแนวทางการเสนอทุนวิจัยแบบใหม่ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการทำแผนวิจัย