8 ส.ค. 2562 กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย และนำเสนอบทความวิจัย

        วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย และนำเสนอบทความวิจัย ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ