8 ส.ค. 2562 สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการติดตามผลเชิงลึกโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช