21 ส.ค. 2562 ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP อำเภอช้างกลาง

21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP อำเภอช้างกลาง ณ เรือนผักกูด ต.ช้างกลาง อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช