27 ส.ค. 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2562 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ