4-6 ก.ย. 2562 นิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการอำเภอช้างกลาง

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการอำเภอช้างกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช