4-6 ก.ย. 2562 นิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในอำเภอช้างกลาง

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในอำเภอช้างกลาง ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น OTOP ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช โดยมีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรจำนวน 32 บูธ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในอำเภอช้างกลาง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย