2 ต.ค. 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสัมมนา ผ้าบาติก เสริมสร้างบุคลิกชาว HR Batik Build Up Smart Personality in HR

        วันที่ 2 ตุลาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสัมมนา ผ้าบาติก เสริมสร้างบุคลิกชาว HR Batik Build Up Smart Personality in HR ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช