18 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562

        วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องปะชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ