27 พ.ย. 2562 กิจกรรมตรวจระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดกิจกรรมตรวจระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online ให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตร ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ