25 พ.ย. 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน วิทยากรโดย คุณกัญจนา สุขมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ