4 ธ.ค. 2562 ประชุมผู้บริหารและตัวแทนโครงการเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปี 2563

        วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมผู้บริหารและตัวแทนโครงการเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปี 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมบุษบา อาคารพรหมโยธี