12 ธ.ค. 2562 ประชุมทวนสอบนักศึกษาภาค กศ.บป.

        วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดประทวนสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน