9 ม.ค. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนจรัสพิชากร

        9 ม.ค. 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนจรัสพิชากร