13 ม.ค. 2563 ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563

        วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ