15 ม.ค. 2563 การบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์ และการแข่งขันวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

        วันที่ 15 มกราคม 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด การบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนสังคมศึกษา ครั้งที่ 8 "ภาคการเงินในยุค Digital disruption" การแข่งขันวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช