13 ก.พ. 2563 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการในธุรกิจค้าปลีก โดยเครื่องสำอาง ARTY

13 ก.พ. 2563 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการในธุรกิจค้าปลีก โดยเครื่องสำอาง ARTY