13 ก.พ. 2563 กิจกรรมเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ได้แก่
1. คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติบัตร โดยมีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-filing สูงสุด (ร้อยละ 90.06) และเกียรติบัตรคณะที่มีแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้สูงสุดของคณะวิทยาการจัดการ (คะแนน 3.76)
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-filing สูงสุดของคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 95.98)