12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
2.อาจารย์ ดร.รัฐฑิตยา หิรัณยหาด
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภี แก้วชะฎา