17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ