2 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต