2 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

        หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ