21 ก.ค. 2563 กิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย

        วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (CP ALL) ณ ห้องประฃุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ