14 ส.ค. 2563 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563 กิจกรรมยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ด

        วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ กำหนดลงพื้นที่เพื่อจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563 กิจกรรมยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ด ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช